VEDTÆGTER

for

 Diabetesforeningen

 

  Indholdsfortegnelse:......................................................................................... Side: 2

 

§ 1 Navn, hjemsted og forretningssteder.................................................................. 3

 

§ 2 Formål....................................................................................................................... 3

 

§ 3 Indsatsområder........................................................................................................ 3

 

§ 4 Foreningens organisation..................................................................................... 4

 

§ 5 Medlemmer og valgbarhed.................................................................................... 5

 

§ 6 Stemmere................................................................................................................. 6

 

§ 7 Lokalforeninger........................................................................................................ 6

 

§ 8 Børnefamilie- og Ungegrupper............................................................................. 7

 

§ 9 Regionsudvalg......................................................................................................... 7

 

§ 10 Repræsentantskabet............................................................................................ 9

 

§ 11 Delegeretmøde.................................................................................................... 11

 

§ 12 Hovedbestyrelsen............................................................................................... 11

 

§ 13 Permanente råd og ad hoc råd og udvalg...................................................... 13

 

§ 14 Sekretariatet......................................................................................................... 14

 

§ 15 Tegningsret.......................................................................................................... 14

 

§ 16 Regnskab og revision........................................................................................ 15

 

§ 17 Kontingent............................................................................................................ 15

 

§ 18 Vedtægtsændringer............................................................................................ 15

 

§ 19 Diabetesforeningens opløsning...................................................................... 16

 

§ 20 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse.................................................. 16

 


§ 1

 

 

Navn, hjemsted og forretningssteder

 

1.1         Foreningens navn er Diabetesforeningen.

 

1.2         Diabetesforeningens hjemsted er Odense Kommune.

 

1.3         Diabetesforeningen kan etablere et eller flere forretningssteder udenfor Odense Kommune.

 

 

 

§ 2

 

Formål

 

2.1         Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen diabe-        tes (i det følgende benævnt ”Diabetes”) gennem forebyggelse og bekæmpelse af Dia-         betes og dens følgevirkninger.

 

2.2         Som et led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetesforeningen lokalt, regio-         nalt, nationalt og internationalt virke for:

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Indsatsområder

 

3.1         Til opfyldelse af Diabetesforeningens formål, jfr. § 2, kan der blandt andet arbejdes indenfor følgende områder:

 

 

 

 

Interessevaretagelse overfor myndigheder og andre beslutningstagere (fx social- og sundhedspolitik), samt

 

 

3.2         Diabetesforeningens indsats inden for de enkelte indsatsområder kan udøves i samarbejde med andre, fx i samarbejde med institutioner, selskaber og organisationer nationalt såvel som internationalt. 

 

§ 4

 

Foreningens organisation

 

4.1         Diabetesforeningens øverste organer er:

 

1) Repræsentantskabet (jfr. § 10)

 

              2) Hovedbestyrelsen (jfr. § 12)

 

4.2         Valg til Diabetesforeningens øverste organer sker gennem:

 

- 1) Lokalforeningerne (jfr. § 7)

 

        - 2) Børnefamilie- og Ungegrupperne (jfr. § 8)

 

- 3) Regionsudvalgene (jfr. § 9)

 

4.3         Udover de under § 4.1 og § 4.2 nævnte organer er Diabetesforeningen organiseret med følgende permanente råd:

 

              - Diabetesrådet (jfr. § 13.1, 1),

 

              - Forskningsrådet (jfr. § 13.1, 2), og

 

              - Forebyggelsesrådet (jfr. § 13.1, 3).

 

4.4         Hovedbestyrelsen kan ad hoc nedsætte andre råd eller udvalg, når Hovedbestyrelsen måtte finde det hensigtsmæssigt, herunder som undergruppe til et af de permanente råd.

 

              Som udgangspunkt nedsættes råd til varetagelse af rådgivningsmæssige opgaver, mens udvalg nedsættes til varetagelse af konkrete op gaver. Ad hoc råd og udvalg nedsættes

              som udgangspunkt med en funktionstid på maksimalt 2 år. Perioden kan forlænges, såfremt Hovedbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

 

4.5         Diabetesforeningens administration varetages af et Sekretariat (jfr. § 14).

  

§ 5

 

Medlemmer og valgbarhed

 

5.1         Som medlem af Diabetesforeningen kan optages enkeltpersoner, familier tilhørende samme husstand (”familiemedlemskab”), institutioner, selskaber, organisationer samt andre juridiske enheder.

 

5.2         Valgbare til foreningens organer er alene medlemmer, der er enkeltpersoner og personer omfattet af familiemedlemskaber.

 

5.3         Familiemedlemskab giver valgbarhed til foreningens organer for højst 3 personer.

 

5.4         Et valgbart medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af 1 Regi-onsudvalg samt af bestyrelsen i 1 Lokalforening, 1 Børnefamiliegruppe og 1 Ungegruppe.

 

5.5         Såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest 10 dage efter udsendelsen af første skriftlige rykker fra Diabetesforeningen, er Diabetesforeningen uden videre berettiget til at slette medlemskabet, hvorefter medlemmet samtidig uden videre udtræder af de foreningsorganer, som vedkommende måtte være valgt eller udpeget til.

 

5.6         Efter retningslinjer godkendt af Repræsentantskabet kan Hovedbestyrelsen ekskludere medlemmer og udnævne æresmedlemmer af Diabetesforeningen.

 

              Et ekskluderet medlem kan indbringe Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion for Repræsentantskabet på det repræsentantskabsmøde, der følger umiddelbart efter eksklusionsbeslutningen.

 

              Såfremt 2/3 af de på repræsentantskabsmødet tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet stemmer derfor, kan Repræsentantskabet ændre beslutningen om eksklusion.

 

              Indbringelse af en eksklusionsbeslutning for Repræsentantskabet har ikke opsættende virkning.

  


§ 6

 

Stemmeret

 

6.           1 Medlemmerne udøver deres stemmeret gennem den Lokalforening og den Børnefamilie- og Ungegruppe, hvor vedkommende er medlem.

 

6.2         Medlemskab for enkeltpersoner giver 1 stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i Lokalforeningerne og 1 stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i Børnefamilie- og Ungegrupperne.

 

6.3         Familiemedlemskab giver stemmeret for højst 2 personer med hver 1 stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i Lokalforeningerne og 1 stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i Børnefamilie- og Ungegrup-perne.

 

6.4         I forbindelse med afstemninger i Diabetesforeningen kan stemme ikke afgives ved fuldmagt.

 

 § 7

 

Lokalforeninger

 

7.1         Det tilstræbes, at der i hver af landets kommuner etableres én Lokalforening.

 

              En Lokalforening består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregi-steradresse/registreret hjemsted i kommunen. En Lokalforenings bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af vedkommende Lokalforening, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end 1 Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Hovedbestyrelsen.

 

7.2         Lokalforeningerne har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2, og vedtagne strategier.

 

              Lokalforeningerne refererer til Hovedbestyrelsen.

 

7.3         Lokalforeningernes vedtægter må ikke stride mod de af Hovedbestyrelsen fastsatte ”Standardvedtægter for Lokalforeninger i Diabetesforeningen”.

 

              Lokalforeningernes vedtægter skal fremsendes til Hovedbestyrelsen til orientering.

 


§ 8

 

Børnefamilie- og Ungegrupper

 

8.1         Det tilstræbes, at der i hver af landets regioner etableres én Børnefamiliegruppe og én Ungegruppe.

 

8.2         En Børnefamiliegruppe består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, og som har mindst ét barn under 18 år.

 

              En Ungegruppe består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregister-adresse i regionen, og som er fyldt 18 år. Et medlem af Ungegruppen kan alene være medlem af Ungegrupperne indtil udløbet af det kontingentår, hvor medlemmet fylder 30 år.

 

              Bestyrelsen i en Børnefamilie- eller Ungegruppe kan meddele dispensation til medlemskab af vedkommende Børnefamilie- eller Ungegruppe, uanset i hvilken region medlemmet har folkeregisteradresse. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end 1 Børnefamiliegruppe og 1 Ungegruppe. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Hovedbestyrelsen.

 

8.3         Børnefamilie- og Ungegrupperne er organisatorisk sidestillet med Diabetesforeningens Lokalforeninger, og grupperne har til formål at arbejde for gennemførelse af Diabetesforeningens formål, jfr. § 2, og vedtagne strategier på henholdsvis børne- og ungeområdet indenfor de enkelte regioner.

 

              Børnefamilie- og Ungegrupperne refererer til Hovedbestyrelsen.

 

8.4         Børnefamilie- og Ungegruppernes vedtægter må ikke stride mod de af Hovedbestyrelsen fastsatte ”Standardvedtægter for Børnefamilie- og Ungegrupper i Diabetesforeningen”.

 

              Børnefamilie- og Ungegruppernes vedtægter skal fremsendes til Hovedbestyrelsen til orientering.

 

 § 9

 

Regionsudvalg

 

9.1         I hver af landets regioner etableres ét Regionsudvalg.

 

9.2         Regionsudvalgene har til formål:

 

              -   at forestå regionalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2,

 

          - at fremme samarbejdet med og erfaringsudvekslingen mellem regionens Lokalforeninger samt at fremme dialogen mellem Lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.

 

9.3         Et Regionsudvalg består af 3-8 medlemmer, der alle skal være medlemmer af Diabetesforeningen.

 

              Regionsudvalgene refererer til Hovedbestyrelsen. Formændene for Regionsudvalgene og 2 øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang hvert kalenderår med Hovedbestyrelsen.

 

              Regionsudvalgenes økonomi administreres af Diabetesforeningens Sekretariat.

 

9.4         De 3-8 medlemmer af Regionsudvalgene vælges af én repræsentant for hver af Lokalforeningerne og én repræsentant for hver af Børnefamilie- og Ungegrupperne i hver region. Der vælges 1-3 suppleanter for medlemmerne. Valget finder sted på et regionsmøde, som afholdes i ulige år inden udgangen af februar måned, og som Regionsudvalgene selv indkalder til.

 

              Medlemmerne af Regionsudvalgene kan have folkeregisteradresse udenfor den pågældende region. Ethvert valg af medlemmer, som ikke har folkeregisteradresse i den region, hvori de vælges, skal skriftligt meddeles til Hovedbestyrelsen.

             

9.5         Det skal tilstræbes, at Regionsudvalgene besidder de for hvervet nødvendige kompetencer, og at Regionsudvalgene opnår den fornødne erfaring og baggrund til at opfylde Regionsudvalgenes opgaver, jfr. § 9.2.

 

9.6         Medlemmer af Regionsudvalgene vælges for en periode af 4 år og suppleanter for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Det skal tilstræbes, at halvdelen af medlemmerne af Regionsudvalgene er på valg hvert andet år.

 

9.7         Regionsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med de retningslinjer, der til enhver tid udstikkes af Hovedbestyrelsen. Regionsudvalget konstituerer sig umiddelbart efter regionsmødet, jfr. § 9.4, med en formand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget af formand ved lodtrækning.

 

9.8         Regionsudvalget vælger en eller flere regionale rådgivende repræsentanter, der har til opgave i videst muligt omfang at implementere Repræsentantskabets og Hovedbestyrelsens strategiske beslutninger i den regionale planlægning og handling.

 

              De regionale rådgivende repræsentanter refererer til Regionsudvalgene.

 

Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere retningsliner for regionale rådgivende repræsentanter.

 

9.9         Regionsudvalget vælger en eller flere kandidater til de regionale udvalg, som til enhver tid måtte være nedsat af det offentlige, hvori Diabetesforeningen tilbydes at deltage.

 

9.10      Regionale rådgivende repræsentanter, jfr. § 9.8, og medlemmer af regionale udvalg, jfr. § 9.9, skal besidde de for Diabetesforeningen nødvendige kompetencer, jfr. Hovedbestyrelsens anvisninger.

 

§ 10

 

Repræsentantskabet

 

 

10.1       Diabetesforeningens øverste myndighed er Repræsentantskabet.

 

10.2       Repræsentantskabet sammensættes af:

 

              1) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver Lokalforening dog to delegerede fra hver Lokalforening i kommuner med mere end 100.000 indbyggere og tre delegerede fra hver Lokalforening i kommuner med mere end 250.000 indbyggere,

 

              2) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver af de 5 Børnefamiliegrupper,

 

              3) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver af de 5 Ungegrupper,

 

              4) en delegeret udpeget af hvert af de 5 Regionsudvalg samt endvidere

 

              5) medlemmerne af Hovedbestyrelsen.

 

10.3      Antallet af indbyggere i en kommune opgøres på baggrund af den seneste offentliggørelse af folketallene fra Danmarks Statistik.

 

10.4      Intet medlem af Diabetesforeningen kan på repræsentantskabsmøder være delegeret for mere end ét af Diabetesforeningens organer.

 

10.5      Formændene for de permanente råd, jfr. § 13.1, og gæster inviteret af Hovedbestyrelsen kan deltage i det ordinære Repræsentantskabsmøde uden stemmeret, men med taleret. Repræsentantskabet kan ved afstemning træffe beslutning om, at de nævnte personer ikke skal deltage under drøftelsen af specifikke punkter.

 

10.6       Senest den 31. maj i ulige år afholdes ordinært repræsentantskabsmøde.

 

              Det ordinære repræsentantskabsmøde indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst 2 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til Repræsentantskabets medlemmer.

 

10.7      Indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal angive den endelige dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

              1) Valg af dirigent.

              2) Valg af stemmetællere.

              3) Hovedbestyrelsens beretning, herunder beretning fra de permanente råd.

              4) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab.

5) Fremlæggelse og godkendelse af budget.

6) Fastsættelse af medlemskontingenter.

              7) Behandling af indkomne forslag.

              8) Fremlæggelse og godkendelse af en af Hovedbestyrelsen udarbejdet strategiplan

              for de kommende 2 kalenderår.

9) Valg af formand for Hovedbestyrelsen, hvor Hovedbestyrelsens formand er på valg.

10) Valg af næstformænd for Hovedbestyrelsen, hvor Hovedbestyrelsens næstformænd er på valg.

              11) Valg af øvrige medlemmer til Hovedbestyrelsen.

              12) Valg af 3 hovedbestyrelsessuppleanter, der vælges som henholdsvis 1.- 2.- og 3.-suppleant på grundlag af det antal stemmer, som kandidaterne hver især opnår.

              13) Valg af en statsautoriseret revisor.

              14) Valg af en kritisk revisor 15) Eventuelt.

 

10.8      Opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen samt anmeldelse af forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde skal senest én måned forud for mødet ske skriftligt til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen, Regionsudvalg, Bestyrelser i Lokalforeninger og Børnefamilie- og Ungegrupper er berettiget til at anmelde forslag.

 

              Senest 14 dage før afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde fremsendes indkomne forslag, Hovedbestyrelsens beretning, det reviderede regnskab, strategiplan samt budget for de kommende regnskabsår til Repræsentantskabets medlemmer.

 

10.9      Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 5.7, 18 og 19.

 

              Hvert medlem af Repræsentantskabet har 1 stemme.

 

              Et af dirigenten godkendt beslutningsreferat udsendes til Repræsentantskabets medlemmer inden 30 dage efter repræsentantskabsmødet.

 

10.10    I det omfang dirigenten eller mindst 5 medlemmer af Repræsentantskabet måtte fremsætte begæring derom, finder afstemninger på repræsentantskabsmødet sted skriftligt.

 

10.11    Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Hovedbestyrelsen eller mindst halvdelen (1/2) af Repræsentantskabets medlemmer, jfr. § 10.2, fremsætter skriftlig begæring derom.

 

              Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst én måneds skriftligt varsel ved skriftlig meddelelse til Repræsentantskabets medlemmer, idet mødet skal afholdes senest 8 uger efter, at der er fremsat begæring herom.

 

§ 11

 

Delegeretmøde

 

11.1      Senest den 31. maj i lige år afholdes et Delegeretmøde. Delegeretmødet afholdes med henblik på:

 

               1) godkendelse af Diabetesforeningens regnskab for det umiddelbart forudgående regnskabsår og

 

              2) gennemførelse af en temadag.

 

              Deltagere med stemmeret på Delegeretmødet er samme personkreds som beskrevet i § 10.2. Hovedbestyrelsen kan herudover beslutte at invitere andre deltagere uden stemmeret, men med taleret, til Delegeretmødet (fx frivillige, ansatte og eksterne deltagere i øvrigt).

 

              Beslutning om godkendelse af Diabetesforeningens regnskab træffes ved simpelt stemmeflertal. Hver deltager, jfr. § 10.2, har 1 stemme. § 10.10 finder tilsvarende anvendelse på Delegeretmøder.

 

              Delegeretmødet indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig, direkte meddelelse til de delegerede.

 

11.2..... Indkaldelsen til Delegeretmødet skal angive den endelige dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

 

              1) Valg af mødeleder.

              2) Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen.

              3) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab.

 

11.3      Indkaldelse til Delegeretmøde skal indeholde oplysninger om programmet for temadagen

 

Senest 14 dage før afholdelsen af Delegeretmødet fremsendes det reviderede regnskab til de delegerede.

 

§ 12

 

Hovedbestyrelsen

 

12.1      Diabetesforeningens Hovedbestyrelse er overfor Repræsentantskabet ansvarlig for, at Diabetesforeningen udøver sit daglige virke i overensstemmelse med Diabetesforeningens vedtægter og den af Repræsentantskabet godkendte strategiplan.

12.2      Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle vælges af Repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger ligeledes 3 suppleanter, jfr. ovenfor i § 10.7, 12.

 

              Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 4 år, og således at henholdsvis 4 og 5 af Hovedbestyrelsens medlemmer er på valg på hvert ordinært repræsentantskabsmøde. Formanden må ikke være på valg samtidig med begge næstformænd. Suppleanter vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

12.3      Hovedbestyrelsens formand og de to næstformænd udgør Diabetesforeningens formandskab.

 

              et er formandskabets opgave, på vegne af Hovedbestyrelsen, at koordinere overordnede driftsopgaver med direktionen, jfr. § 12.9.

 

              Formandskabet afholder møder efter behov.

 

              Sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens virksomhed, herunder prioritering af Diabetesforeningens vedtægtsbestemte indsatsområder, skal altid forelægges Hovedbestyrelsen.

 

12.4      Det skal tilstræbes, at Hovedbestyrelsen besidder de for hvervet nødvendige kompetencer, og at Hovedbestyrelsen opnår den fornødne erfaring og baggrund til at opfylde Hovedbestyrelsens opgaver, jfr. ovenstående punkter.

 

12.5       Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

12.6       Ved varigt forfald af medlemmer af Hovedbestyrelsen indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge, jfr. ovenfor i § 10.7, 12.

 

              I det omfang formanden for Hovedbestyrelsen måtte få varigt forfald, indtræder efter Hovedbestyrelsens afgørelse én af næstformændene som konstitueret formand i perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

 

              Ved varigt forfald fra en næstformand er Hovedbestyrelsen berettiget til at besætte posten ved konstitution af et andet Hovedbestyrelsesmedlem i perioden indtil næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

 

12.7      Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 årlige hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsesmøder afholdes herudover, når enten Hovedbestyrelsens formand eller mindst 3 af Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.

 

12.8      Beslutninger på hovedbestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

 

              Hvert medlem af Hovedbestyrelsen har 1 stemme.

 

              Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne, herunder formanden eller mindst én af næstformændene, er til stede.

12.9      Til at varetage Diabetesforeningens daglige ledelse ansætter Hovedbestyrelsen 1 direktør.

 

              Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om direktørens ansættelsesforhold og beføjelser.

 

12.10    Diabetesforeningens direktør deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret.

 

12.11    I det omfang Hovedbestyrelsen skønner det relevant, kan Hovedbestyrelsen indkalde bisiddere til at deltage i Hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret, fx formændene for de permanente råd og ad hoc råd og udvalg.

 

§ 13

 

Permanente råd og ad hoc råd og udvalg

 

13.1       Der nedsættes følgende permanente råd:

 

              1) Diabetesrådet, som fagligt understøtter Diabetesforeningens indsats i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for Diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Diabetesrådet sammensættes af en bred gruppe af faglige kompetencer, der kan understøtte Diabetesforeningens arbejde i forhold til Diabetikeres livsvilkår generelt, herunder fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt. Rådet skal tillige have deltagelse af Diabetikere med særlige kompetencer, interesser og viden i forhold til Diabetesforeningens arbejde med Diabetikeres livsvilkår.

 

              2) Forskningsrådet, som følger og tager initiativer omkring forskning i Diabetes og Diabetikeres livsvilkår. Forskningsrådet deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler. Forskningsrådet sammensættes tværfagligt således, at såvel lægefaglige som pleje- og kostfaglige samt psykosociale kompetencer er til rådighed. Rådet skal tillige have deltagelse af Diabetikere med særlige kompetencer, interesser og viden i forhold til Diabetesforeningens arbejde med forskning omkring Diabetes og Diabetikeres livsvilkår.

 

              3) Forebyggelsesrådet, som fagligt understøtter Diabetesforeningens aktiviteter i                 forhold til forebyggelse af Diabetes i bred forstand, herunder også diabetiske følgesygdomme. Forebyggelsesrådet sammensættes primært af en bred gruppe af faglige eksperter. Rådet skal tillige have deltagelse af Diabetikere med særlige kompetencer, interesser og viden i forhold til Diabetesforeningens arbejde med forebyggelse af Diabetes.

 

13.2      Såvel de permanente råd som nedsatte ad hoc råd og udvalg refererer til Hovedbestyrelsen eller efter Hovedbestyrelsens beslutning til Hovedbestyrelsen via Sekretariatet.

 

              Kommissorier for ad hoc råd og udvalg udstikkes og fastlægges af Hovedbestyrelsen.

 

13.3      Formanden for Hovedbestyrelsen og Diabetesforeningens direktør er begge berettiget til at deltage i møderne i de permanente råd og i de nedsatte ad hoc råd og udvalg med taleret.

 

              Mødeindkaldelser med endelig dagsorden tillige med referater tilstilles formanden for Hovedbestyrelsen og Diabetesforeningens direktør senest samtidig med fremsendelsen til medlemmerne af de omhandlede råd og udvalg.

 

§ 14

 

Sekretariatet

 

14.1      Varetagelsen af Diabetesforeningens daglige drift forestås af et af Diabetesforeningens direktør etableret Sekretariat.

 

              Sekretariatet ledes af Diabetesforeningens direktør i henhold til de retningslinjer og instrukser, der i form af en forretningsorden til enhver tid måtte udstikkes af Hovedbestyrelsen.

 

14.2      Rammerne for Diabetesforeningens daglige drift fastlægges af Hovedbestyrelsen. Den daglige drift omfatter blandt andet løbende administration, herunder løbende sagsbehandling og varetagelsen af Diabetesforeningens arbejde i overensstemmelse med de af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet nærmere fastlagte retningslinjer.

14.3      Det i Sekretariatet ansatte personale kan ikke vælges til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

 

§ 15

 

Tegningsret

15.1      Diabetesforeningen tegnes udadtil af Hovedbestyrelsens formand i forening med de 2 næstformænd, af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede Hovedbestyrelse.

              Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan dog alene foretages efter forudgående skriftlig godkendelse fra et flertal af Hovedbestyrelsens medlemmer.

              I det omfang der er tale om dispositioner relateret til en fast ejendom tilhørende et dødsbo, hvori Diabetesforeningen er arving, gælder dog den almindelige tegningsret, jfr. herved ovenfor i første afsnit.

15.2       Hovedbestyrelsen kan meddele prokura til direktionen.

 

§ 16

 

Regnskab og revision

 

16.1       Diabetesforeningens regnskabsår er kalenderåret.

              Regnskabet, der gennemgås af den kritiske revisor, revideres af en af Repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor i overensstemmelse med almindelige anerkendte regnskabsprincipper for foreninger.

 

§ 17

 

Kontingent

 

17.1      Medlemskontingentet fastsættes af Repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra Hovedbestyrelsen.

              Fastsættelsen af kontingent finder sted for en 2-årig periode.

               Kontingentet opkræves årligt og forfalder til betaling på et af Hovedbestyrelsen fastsat tidspunkt.

               Størrelsen af kontingentet kan fastsættes forskelligt for henholdsvis enkeltmedlemmer, familier og institutioner, selskaber og organisationer.

               Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at et medlem ikke skal betale kontingent.

               Æresmedlemmer er uden videre fritaget for betaling af kontingent.

  

§ 18

 

Vedtægtsændringer

 

18.1      Ændring af Diabetesforeningens vedtægter kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 19

 

Diabetesforeningens opløsning

 

19.1      Beslutning om Diabetesforeningens opløsning kan træffes på et repræsentantskabsmøde, når forslaget om opløsning af Diabetesforeningen har været optaget på dagsordenen for mødet, og mindst 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor, jfr. § 10.2.

 19.2      Er 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer ikke til stede på repræsentantskabsmødet, kan Hovedbestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til nyt repræsentantskabsmøde, jfr. § 10.11, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

19.3      I tilfælde af Diabetesforeningens opløsning skal Diabetesforeningens midler anvendes til Diabetes-relateret forskning og til forebyggende information om Diabetes. Halvdelen af midlerne skal anvendes indenfor de områder, som varetages af det ministerium, hvorunder sundhedsvæsenet hører. Den anden halvdel af midlerne skal anvendes indenfor de områder, som varetages af det ministerium, hvorunder socialvæsenet hører.

            Repræsentantskabet træffer beslutning om den konkrete anvendelse indenfor ovenstående rammer.

              Repræsentantskabets beslutning om midlernes anvendelse skal godkendes af de respektive ministerier. Ministeriernes afgørelse om midlernes anvendelse er endelig og bindende.

 19.4      Udlodning af Diabetesforeningens midler til Diabetesforeningens medlemmer kan ikke finde sted.

 

§ 20

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

 

20.1       Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

20.2      Med henblik på etablering af Regionsudvalgene, jfr. § 9, indkalder Hovedbestyrelsen til det første regionsmøde, der skal afholdes i 2009 inden udgangen af februar måned, jfr. § 9.4.

20.3      På det ordinære repræsentantskabsmøde i 2009 er 4 af Hovedbestyrelsens medlemmer på valg, herunder de 3 medlemmer af Hovedbestyrelsen, hvis valgperiode udløber i 2009. Det 4. medlem af Hovedbestyrelsen, som skal på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2009, udpeges af Hovedbestyrelsen blandt de 3 medlemmer, hvis valgperiode udløber i 2010. 

- o -

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. november 2008.